ระบบ GMP HACCP BRC ISO แตกต่างกันอย่างไร

 

GMP : กลุ่มแปรรูปขั้นต้นทุกชนิด ทั้งจากประมง ปศุสัตว์ และการเกษตรพืชผักและผลไม้ 

GMP-HACCP : HACCP : อาหารพร้อม บริโภค สําเร็จรูปทุกประเภท 

BRC /ISO BRC /ISO 22000 22000 : ผ้ผลิตอาหารที่มีระบบ GMP-HACCP แล้วและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป เป็นหลัก

Green Producvity / water footprint / RD / GMP Catering /หาค่า Fo