บริการที่ปรึกษา GMP & ISO ( ISO 9000, 9001,  ISO 14000 etc.)

 

บริการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ตรวจประเมินเบื้องต้น จัดทำเอกสารคู่มือต่างๆ และปรับปรุงการตรวจประเมิน Internal audit ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO9000/ GMP/ HACCP/ BRC food/ ISO22000

บริษัท Wise Business Consultant Co.Ltd.  มุ่งให้บริการที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจที่ครบวงจรกับบริษัท SME ซึ่งทางบริษัทมีบริการดังต่อไปนี้

1.ให้คำปรึกษาวางระบบคุณภาพสากล 

  GMP, HACCP, GAP,  IFS,  BRC,  ISO 22000 ,  ISO 9001 ,  ISO 14000, OHSAS 18000  ประกอบด้วยรายละเอียดการให้บริการดังนี้      เป็นการให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่การให้บริการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นขององค์กรว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่มีต้องการแล้วมากน้อยเพียงใดเพื่อนำผลต่างเหล่านั้นมาวางแผนในการดำเนินการต่อไปตามลำดับขั้นตอนการจัดทำระบบ
 
2. ให้คำปรึกษาวางระบบบริหารจัดการ   
เป็นบริการให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ตั้งแต่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ และการกำหนดดัชนีชี้วัดผลดำเนินการ (KPI) รวมถึง การบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์
 
3.ให้คำปรึกษากิจกรรมเพิ่มผลผลิต
     เป็นบริการให้คำปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  การลดของเสีย  และการปรับปรุงระบบ เช่น กิจกรรม 5 ส  , QCC , การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ( IQA )  เป็นต้น  เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตองค์กรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ให้คำปรึกษาวางระบบคุณภาพสากล บริหารจัดการ กิจกรรมเพิ่มผลผลิต

 

ลงทะเบียนเพื่อให้เราติดต่อกลับท่าน


หรือโทรหาเราที่ 02-3854469 , 081-9115258